Ondanks alle goede bedoelingen die wij hebben, kan het voorkomen dat u klachten en/of suggesties heeft over hoe het anders kan/moet in onze kinderopvang. In eerste instantie kunt u zich richten tot de pedagogisch medewerkers op de groep van uw kind. Komt u met hen niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich richten tot de houder (directeur) van De Company.

Volgens de wettelijke regeling klachten en geschillen moet een klacht schriftelijk ingediend worden bij de houder.

De houder:
– onderzoekt de klacht zorgvuldig;
– houdt u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling;
– zorgt ervoor dat de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
– verstrekt u een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht, met een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Geschillencommissie
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht via de interne klachtenprocedure dan kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie moet u een bepaalde procedure volgen. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl