Wij van De Company doen er alles aan om de persoonsgegevens van onze klanten en medewerkers te waarborgen. In deze Privacy policy wordt weergegeven hoe De Company omgaat met privacygevoelige informatie. Met dit document hopen we u genoeg te informeren.

Geregistreerde persoonsgegevens bij inschrijving

Onderstaande gegevens worden gevraagd wanneer u uw kind via de website inschrijft. Op het moment dat u alleen een rondleiding aanvraagt is het doorgeven van de persoonsgegevens nog geen vereiste.

Ouders/verzorgers:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer (privé en werk)
 • e-mailadres

Kind gegevens:

 • voor- en achternaam
 • (verwachte) geboortedatum
 • geslacht
 • adres
 • school
 • soort opvang
 • dagdelen waarop de opvang gewenst is

Wanneer uw kind is ingeschreven en u een intakegesprek heeft bij De Company dan zullen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Met de verkregen gegevens kan De Company contact houden met ouders en informatie bieden. We kunnen contracten en facturen versturen en door het verkrijgen van bijvoorbeeld een telefoon/noodnummer kunnen we u bereiken waar nodig. De Company is verplicht om niet meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk is.

Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle werknemers/stagiaires van De Company tekenen een geheimhoudingsovereenskomt waarin zij verplicht zijn strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard. Hieronder vallen de persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Er is een extra overeenkomst getekend met betrekking tot het maken en delen van foto’s en video’s, later in dit beleid zullen we daar verder op in gaan.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten zodat de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. De Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server. Onze beveiligingsprogramma’s worden verzorgd door een derde partij waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. Alle gegevens worden bewaard op de eigen server van De Company.

Onze website wordt beheerd door een derde partij. De gegevens die via de website binnenkomen gaan echter direct naar De Company, dus worden niet beschikbaar gesteld voor deze partij. De administratief medewerkers van De Company zijn verantwoordelijk voor het bewaken van uw gegevens.
De volgende personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens:
1. Directie
2. Administratief medewerkers
3. Pedagogisch medewerkers
Voor alle medewerkers van De Company geldt dat zij zorgvuldig zullen omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Onze bewaartermijnen:

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan dat ze nodig zijn voor het verwezenlijken van de daar voor bestemde doeleinde. Na het beëindigen van een overeenkomst moeten de persoonsgegevens vernietigd worden door een papiervernietiger.

Financiële gegevens: Voor financiële gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Informatie verkregen via Cookies: Later in het beleid wordt ingegaan op de via cookies verzamelde informatie.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkenen heeft u verschillende rechten, hieronder ziet u de AVG Privacy rechten (algemene verordening gegevensbescherming).

 • Recht op inzage. Uw recht om onder meer een kopie te ontvangen van persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook heeft u het recht om te weten wanneer en welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden. U mag uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of wissen.
 • Recht op vergetelheid. Het recht om vergeten te worden. Dit recht geldt wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, er bezwaar is gemaakt of de wettelijke termijn is verlopen.
 • Recht op dataportabiliteit. Het recht om uw persoonsgegevens door ons over te laten dragen aan een andere partij, wanneer u bijvoorbeeld het contract opzegt.
 • Recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

(AP (autoriteit persoonsgegevens), rechten van betrokkenen, 2018)

U kunt uw gegevens zowel inzien als laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij de mogelijkheden kunnen bespreken. (info@de-company.nl of 0570-517451)

De Company probeert altijd zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan. Mocht u merken dat er iets niet goed is gegaan, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten door contact met ons op te nemen.

Ook kunt u een officiële klacht indienen via de officiële klachtenprocedure. Zie hiervoor ‘Klachtenregeling’ op onze website. (www.de-company.nl)

Privacy beleid wat betreft foto’s en video’s

In de AVG staat dat er bij kinderen onder de 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger nodig is wat betreft het maken van beeldmateriaal.

Wanneer u uw kind aanmeldt bij De Company zal er gelijk met u gesproken worden over het fotobeleid. U vult een toestemmingsformulier in wat betreft het wel of niet op de foto/ video staan van uw kind. Ook kunt u aangeven of een eventuele foto via de email verstuurd mag worden en of deze online geplaatst mag worden. In het onlineprogramma Konnect, kunnen medewerkers direct op de iPad zien of een kind wel of niet op de foto gezet mag en voor welke doeleinde deze gebruikt mag worden. Voor het maken van beeldmateriaal hebben wij een beleid opgesteld. Dit beleid is ondertekend door onze medewerkers. Mocht u dit beleid willen inzien dan kunt u deze opvragen.

Cookiegebruik op onze website

Door akkoord te gaan met onze cookiemelding op onze website heeft u toegestemd tot het plaatsen van cookies op uw computer.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website in verbinding te brengen met onze facebookpagina.
Wanneer u deze cookies niet accepteert werkt de rest van de website naar behoren, enkel het gedeelte facebook zal wegvallen.

Cookies kunnen altijd worden verwijderd van uw computer. Hoe deze cookies moeten worden verwijderd is per internetbrowser verschillend.